ฉบับล่าสุด
ปีที่ 4 ฉบับที่ 5


Visitors Counter
Total Visits1480585
Total Unique 526817
Visitors Month 8598
Visitors Week 2640
Visitors Today 334
More statistics
<< ย้อนกลับ
ศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.จิโรจ ศศิปรียจันทร์
สัตวแพทยศาสตร์ รุ่นที่ 37
ความสำเร็จที่ได้รับ : อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ
ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

เทคนิคการทำงาน : ขอเพียงความตั้งใจจริง มีทัศนคติที่ดีต่องาน และผู้ร่วมงาน
แรงบันดาลใจ : เพื่อสมาชิกทุกคนในครอบครัว โดยเฉพาะพ่อแม่
อยากให้อาจารย์ที่รับข้าพเจ้าเข้ามาไม่รู้สึกผิดหวัง
อยากใช้วิชาชีพที่ได้เรียนมา ทำประโยชน์ให้เกษตรกร ธุรกิจปศุสัตว์ และประชาชน
เป้าหมายการพัฒนาวิชาชีพสัตวแพทย์
  อยากให้ทุกท่านสำนึกในหน้าที่ของตัวเอง ร่วมร่วมใจกัน มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ และองค์กร
วิชาชีพ และพร้อมก้าวเดินไปด้วยกัน
ฝากข้อคิดถึงนิสิตเก่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
  สถาบันแห่งนี้ ยินดีต้อนรับศิษย์เก่าทุกท่านตลอดเวลา มีอะไรที่อยากจะให้คณะทำ
หรืออยากให้คณะช่วย หรืออยากให้อะไรคณะเชิญครับ มาช่วยกัน

ข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 17 ธันวาคม 2558, 11:59:43 น.


สมาคมนิสิตเก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
© Copyright 2024 www.cuvetalumni.com All rights reserved