ฉบับล่าสุด
ปีที่ 4 ฉบับที่ 5


Visitors Counter
Total Visits803499
Total Unique 265706
Visitors Month 4092
Visitors Week 4092
Visitors Today 139
More statistics
คณะกรรมการสมาคมฯ ชุดปัจจุบัน (ปีพ.ศ. 2558)
     

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ
(เริ่มปี พ.ศ. 2558)

   
 

น.สพ.กิตติ  ทรัพย์ชูกุล

นายกสมาคมฯ

 

 

          อ.น.สพ.รุ่งโรจน์  โอสถานนท์      

             อุปนายก

 

     น.สพ.กัมพล  วงศ์วิลาวัณย์

               อุปนายก

รศ.สพ.ญ.ดร.อรัญญา  พลพรพิสิฐ

เลขาธิการ

สพ.ญ.สิริเพ็ญ  แซนดร้า ศุขะบุตร

ผู้ช่วยเลขาธิการ

รศ.น.สพ.ดร.เกรียงยศ  สัจจเจริญพงษ์

เหรัญญิก

น.สพ.บริบูรณ์  กายบริบูรณ์

ปฏิคม

น.สพ.ณรงค์ บัวส้ม

ประธานฝ่ายหาทุน

น.สพ.หาญชัย วงศ์จักรแก้ว

ประชาสัมพันธ์

ผศ.สพ.ญ.ภาวนา  เชื้อศิริ

นายทะเบียน

ผศ.น.สพ.ดร.ปิยนันท์  ทวีถาวรสวัสดิ์

กิจกรรมสัมพันธ์ฝายนิสิต

น.สพ.ไพโรจน์  ธำรงโอภาส

กิจกรรมสัมพันธ์ภาคราชการ
และหน่วยงานของรัฐ

ผศ.น.สพ.ดร.เดชฤทธิ์  นิลอุบล

กิจกรรมสัมพันธ์ภาคสัตวแพทย์เพื่อ
การผลิตอาหารปลอดภัย

รศ.น.สพ.ดร.ไพศาล  เทียนไทย

กิจกรรมสัมพันธ์ภาสัตวแพทย์
เพื่อสุขภาพคนและสัตว์

สพ.ญ.ดร.อัมพิกา  ทองภักดี

กิจกรรมสัมพันธ์ภาคสัตวแพทย์
เพื่อการอนุรักษ์และสิ่งแวดล้อม

น.สพ.นพดล ผดุงสัตยวงศ์

กรรมการประสานงานกอล์ฟ

น.สพ.วิศุทธิ์  สุขภัทราภิรมย์

กรรมการกลางสามัญ

น.สพ.พรชัย  สุวรรณาภิรมย์

กรรมการกลางสามัญ

รศ.ดร.วีระพงศ์  โกยกุล

กรรมการกลางสามัญ

น.สพ.สรรพงศ์  ตรีมธุรกุล

กรรมการกลางสามัญ

น.สพ.ธนันต์  ลีละยูวะ

กรมการกลางสามัญ

     

 

คณะที่ปรึกษาสมาคมฯ

 

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์   
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่ปรึกษา

น.สพ.อยุทธ์ หรินทรานนท์

ที่ปรึกษา

นายกสัตวแพทยสภา

ที่ปรึกษา

นายกสมาคมสัตวแพทยสมาคม
แห่งประเทศไทย

ที่ปรึกษา

นายกสมาคมสัตวแพทย์

ผู้บำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย

ที่ปรึกษา

น.สพ.มาโนช  เฟื่องฟูพงศ์

ที่ปรึกษา

น.สพ.พิบูลย์ กิจจานุกิจ

ที่ปรึกษา

รศ.สพ.ญ.วิมล  โพธิวงศ์

ที่ปรึกษา

น.สพ.ประเทือง  สุดสาคร

ที่ปรึกษา

รศ.น.สพ.ดร.ชัยณรงค์  โลหชิต

ที่ปรึกษา

ศ.น.สพ.ดร.อรรณพ  คุณาวงษ์กฤต

ที่ปรึกษา

น.สพ.ธีรภาพ  อรุณไพโรจน์

ที่ปรึกษา

 

สพ.ญ.สุธาสนาน เจียรพร

ที่ปรึกษา

 

รศ.สพ.ญ.ดร.อัฉริยา  ไศละสูตร

ที่ปรึกษา

 

 สมาคมนิสิตเก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
© Copyright 2020 www.cuvetalumni.com All rights reserved