ฉบับล่าสุด
ปีที่ 4 ฉบับที่ 5


Visitors Counter
Total Visits1480606
Total Unique 526820
Visitors Month 8619
Visitors Week 2661
Visitors Today 355
More statistics
<< ย้อนกลับ
น.สพ.อยุทธ์ หรินทรานนท์
สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 39
ความสำเร็จที่ได้รับ : รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น

เทคนิคการทำงาน และแรงบันดาลใจ สู่ความสำเร็จ
  การทำงานต้องมีนโยบาย และเป้าหมายที่ชัดเจน และมอบหมายให้ปฏิบัติทำงานอย่างอิสระ และมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติทำงานอย่างอิสระ ภายใต้การตรวจสอบและติดตามทำงานเป็นระยะ ๆ และเลือกบุคคลให้เหมาะกับงาน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาด้านปศุสัตว์ และสร้างอาชีพที่มั่นคงให้กับเกษตรกรไทย
เป้าหมายการพัฒนาวิชาชีพสัตวแพทย์
  มุ่งหวังให้วิชาชีพสัตวแพทย์ มีส่วนร่วมในการกำกับดูแลปศุสัตว์ เพื่อให้เกิดความมั่นคงและความปลอดภัยทางด้านอาหาร การป้องกันควบคุมโรคสัตว์ การพัฒนาด้านเทคโนโลยีชีวภาพการปศุสัตว์ เพื่อสร้างรายได้และความมั่นใจให้กับผู้บริโภค
ฝากข้อคิดถึงนิสิตเก่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทุกคน
  อยากให้สัตวแพทย์ช่วยกันทำงาน สร้างสรรค์ผลงาน และความสำเร็จต่อวิชาชีพใก้มีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ายิ่งขึ้น และเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป

ข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 17 ธันวาคม 2558, 15:26:42 น.


สมาคมนิสิตเก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
© Copyright 2024 www.cuvetalumni.com All rights reserved