ฉบับล่าสุด
ปีที่ 4 ฉบับที่ 5


Visitors Counter
Total Visits1480613
Total Unique 526820
Visitors Month 8626
Visitors Week 2668
Visitors Today 362
More statistics
News & Activities
<< ย้อนกลับ
ขอเชิญท่านร่วมบริจาคเงินสมทบทุน โครงการ "80 ปี สัตวแพทย์ จุฬาฯ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ขอเชิญท่านร่วมบริจาคเงินสมทบทุน
โครงการ "80 ปี สัตวแพทย์ จุฬาฯ" เพื่อหาทุนในการช่วยเหลือสัตว์ป่วยยากไร้ สนับสนุนงานวิจัย และด้านบริการวิชาการ

เนื่องดวยในปพุทธศักราช 2558 เปนปแหงการครบรอบ 80 ป ของการสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ดังนั้นจึงจัดใหมีโครงการ “80 ป สัตวแพทย จุฬาฯ” เพื่อหาทุนในการชวยเหลือสัตว์ปวยยากไร สนับสนุนงานวิจัย และดานบริการวิชาการ
  • เพื่อใหความชวยเหลือและสนับสนุนดานคาใชจายสําหรับสัตวปวยหรือพิการที่ถูกนํามาทิ้งไวที่โรงพยาบาล สัตว หรือสัตวปวยที่เจาของขาดแคลนทุนทรัพย ใหมีโอกาสไดรับการรักษาพยาบาลจนกระทั่งหายดีซึ่งใน แตละปมีจํานวนที่เพิ่มขึ้นอยางมาก ทําใหคณะสัตวแพทยศาสตรตองนําเงินงบประมาณสวนหนึ่งมาเปน คาใชจายรักษาสัตวปวยยากไรและเลี้ยงดูสัตวที่ถูกทอดทิ้ง
  • เพื่อชวยสนับสนุนทุนในการจัดซื้ออุปกรณและเครื่องมือทางการแพทยที่ทันสมัย อันเปนปจจัยสําคัญในการ สงเสริมการรักษาพยาบาลใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เครื่องมืออุปกรณการแพทยตางๆ ซึ่งใชงานในอาคาร เดิม ขณะนี้สภาพทรุดโทรมอยางมาก การจัดหาทดแทนดวยเงินงบประมาณไมพอเพียง ยังขาดงบประมาณ เพื่อการปรับปรุงอาคารและจัดซื้อครุภัณฑการแพทยและยังนําไปชวยพัฒนาดานการเรียนการสอนของนิสิต สัตวแพทย
  • เพื่อใชสนับสนุนดานการคนควาและวิจัยทางการแพทยในโครงการตางๆ รวมถึงสงเสริมการพัฒนานวัตกรรม ทางการแพทย เพื่อเปนรากฐานในการดูแลรักษาสุขภาพสัตว คณะสัตวแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จึงขอเชิญทานรวมบริจาคเงินสมทบทุน
ชื่อบัญชี“80ป สัตวแพทย จุฬาฯ”
ธนาคารกรุงไทย บัญชีออมทรัพย สาขาสยามสแควร เลขที่ 052-0-037191-7
ธนาคารกรุงเทพ บัญชีออมทรัพย สาขาสยามสแควรเลขที่ 152-4-82137-6
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บัญชีออมทรัพย สาขาสยามสแควร เลขที่ 123-1-48213-0
ธนาคารไทยพาณิชย บัญชีออมทรัพย สาขาสยามสแควร เลขที่ 038-458273-2

**กรุณาสงหลักฐานการบริจาค เพื่อใชในการออกใบเสร็จรับเงินมาที่ โทรสาร 02-255-3910 หรือสอบถามรายละเอียดไดที่ นางอรุณี ทันตศุภารักษ คณะสัตวแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เลขที่ 39 ถนนอังรีดูนังต เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท 02-218-9673

โพสเมื่อ: 12 กุมภาพันธ์ 2559

ผู้ชม: 5377

สมาคมนิสิตเก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
© Copyright 2024 www.cuvetalumni.com All rights reserved